مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1390 >شماره 6
دانش حسابداری سال دوم پاییز 1390 شماره 6
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: محافظه کاری حسابداری و تأثیرکیفیت سود بر بازده داراییها و

حوزه (های) تخصصی: تئوریهای حسابداری سود

تعداد نمایش: 712
چکیده

عنوان مقاله: اثر رشد و رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 397
چکیده

عنوان مقاله: نوسانات سود و امکان پیش بینی آن

حوزه (های) تخصصی: سود

تعداد نمایش: 540
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود

حوزه (های) تخصصی: سود

تعداد نمایش: 554
چکیده

عنوان مقاله: رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 543
چکیده

عنوان مقاله: تعیین طول محدوده زمانی رویداد برای پژوهشهای رویدادی در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 278
چکیده