مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1390 >شماره 4
دانش حسابداری سال دوم بهار 1390 شماره 4
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: بررسی رابطه کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: سود بازده سهام

تعداد نمایش: 400
چکیده