منصوره فوادالدینی

حوزه (های) آثار:
روانشناسی

عنوان مقاله: رابطه ی مهارت های ارتباطی و عملکرد تطابقی در معتادان مرکز اجتماع درمان مدار تهران

حوزه (های) تخصصی: اختلالات مربوط به مصرف مواد محل کار

تعداد نمایش: 386
چکیده