امیرحسین فخاری

حوزه (های) آثار:
حقوق
اسلامی

عنوان مقاله: مسؤولیت امضاکنندگان اسناد تجاری

حوزه (های) تخصصی: اسناد تجاری

تعداد نمایش: 647
چکیده

عنوان مقاله: لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده ای مسافر

حوزه (های) تخصصی: حقوق تجارت

تعداد نمایش: 152
چکیده

عنوان مقاله: ملاحظاتی در باره اوراق موسوم به دستور پرداخت

حوزه (های) تخصصی: آیین دادرسی مدنی

تعداد نمایش: 167
چکیده

عنوان مقاله: لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه درباره برات به رویت و سفته عندالمطالبه

حوزه (های) تخصصی: اسناد تجاری

تعداد نمایش: 538
چکیده

عنوان مقاله: استفاده از چک برای کلاهبرداری

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 204
چکیده

عنوان مقاله: ارکان تحقق مسوولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل

حوزه (های) تخصصی: حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی

تعداد نمایش: 263
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ صدور چک چه تاریخی است؟

حوزه (های) تخصصی: اسناد تجاری

تعداد نمایش: 299
چکیده

عنوان مقاله: ضامن در چک

حوزه (های) تخصصی: اسناد تجاری

تعداد نمایش: 284
چکیده