سید محمد علوی مقدم

حوزه (های) آثار:
اسلامی
ادبیات

عنوان مقاله: بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی

حوزه (های) تخصصی: بازتاب آیات و احادیث بینامتنیت

تعداد نمایش: 68
چکیده

عنوان مقاله: معرفی تذکره ی معدن الجواهر از محمّد مهدی واصف مدراسی

حوزه (های) تخصصی: شبه قاره هند

تعداد نمایش: 88
چکیده

عنوان مقاله: مترجم خوب کیست؟

حوزه (های) تخصصی: ترجمه

تعداد نمایش: 588
چکیده

عنوان مقاله: اندیشه های اخلاقی در شاهنامه فردوسی

حوزه (های) تخصصی: شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]

تعداد نمایش: 544
چکیده

عنوان مقاله: بحثی درباره تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة

حوزه (های) تخصصی: تفسیر و ترجمه قرآن شاعران و نویسندگان مذهبی و شیعی

تعداد نمایش: 441
چکیده

عنوان مقاله: نکته یی از تاریخ سیستان و اولین شعر فارسی

حوزه (های) تخصصی: تاریخ

تعداد نمایش: 317
چکیده

عنوان مقاله: زبان فارسی در پاکستان و راه گسترش آن

حوزه (های) تخصصی: شبه قاره هند

تعداد نمایش: 341
چکیده

عنوان مقاله: اعجاز قرآن (2)

حوزه (های) تخصصی: اعجاز قرآن

تعداد نمایش: 291
چکیده

عنوان مقاله: اعجاز قرآن (1)

حوزه (های) تخصصی: اعجاز قرآن

تعداد نمایش: 308
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه «مجاز القرآن ابوعبیده» و « تلخیص البیان» سید رضی

حوزه (های) تخصصی: مأخذشناسی تفسیر و تأویل متون حدیث

تعداد نمایش: 426
چکیده

عنوان مقاله: زبان و ادبیات فارسی: وجود چند واژه بیگانه به زبان فارسی گزندی وارد نمی سازد

حوزه (های) تخصصی: دستور زبان

تعداد نمایش: 349
چکیده

عنوان مقاله: نکته های بلاغی چند آیه در قرآن مجید

حوزه (های) تخصصی: بلاغت کلیات

تعداد نمایش: 383
چکیده

عنوان مقاله: نکته هایی از چند آیه قرآن مجید

حوزه (های) تخصصی: تفسیر و ترجمه قرآن کلیات

تعداد نمایش: 370
چکیده

عنوان مقاله: بحثی درباره کتاب احکام صنعة الکلام

حوزه (های) تخصصی: بلاغت نقد و معرفی کتاب(review) علوم بلاغه

تعداد نمایش: 372
چکیده

عنوان مقاله: بحثی درباره کتاب اخبار اصفهان

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی کتاب(review)

تعداد نمایش: 358
چکیده

عنوان مقاله: چند نکته بلاغی از قرآن کریم

حوزه (های) تخصصی: مباحث کلی تفسیر وتأویل

تعداد نمایش: 3157
چکیده

عنوان مقاله: اخلاق در شاهنامه

حوزه (های) تخصصی: شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]

تعداد نمایش: 4365
چکیده

عنوان مقاله: جلوه های عرفان در شعر جامی

حوزه (های) تخصصی: شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..] عرفان ادبی

تعداد نمایش: 561
چکیده

عنوان مقاله: اعجاز بیانی قرآن

حوزه (های) تخصصی: اعجاز قرآن

تعداد نمایش: 1366
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر غزالی در اندیشه سنائی

حوزه (های) تخصصی: شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]

تعداد نمایش: 778
چکیده

عنوان مقاله: نکته های بلاغی در تفسیر طبری

حوزه (های) تخصصی: مباحث کلی تفسیر وتأویل

تعداد نمایش: 2745
چکیده

عنوان مقاله: ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن

حوزه (های) تخصصی: اعجاز قرآن

تعداد نمایش: 2030
چکیده

عنوان مقاله: تمثیل در شعر ملای رومی

حوزه (های) تخصصی: عرفان ادبی

تعداد نمایش: 431
چکیده

عنوان مقاله: مکتب عقل در تفسیر

حوزه (های) تخصصی: فلسفه منطق روش شناسی مباحث کلی تفسیر وتأویل

تعداد نمایش: 1010
چکیده

عنوان مقاله: نعت پیامبر (ص) در شعر سنائی

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و سیرۀ‌ حضرت محمد(ص)

تعداد نمایش: 1210
چکیده

عنوان مقاله: بلاغت پیامبر اکرم(ص)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و سیرۀ‌ حضرت محمد(ص)

تعداد نمایش: 379
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی واژگان: بررسی نقش پیچیدگی ساختار گرامری متن و دانش نحوی

حوزه (های) تخصصی: ساخت واژه (صرف)/ واژگان شناسی نحو

تعداد نمایش: 581
چکیده

عنوان مقاله: حج در کتاب خداوند (6)

حوزه (های) تخصصی: حج

تعداد نمایش: 323
چکیده

عنوان مقاله: حج در کتاب خداوند (5)

حوزه (های) تخصصی: حج

تعداد نمایش: 350
چکیده

عنوان مقاله: حج در کتاب خداوند(4)

حوزه (های) تخصصی: حج

تعداد نمایش: 370
چکیده

عنوان مقاله: حج در کتاب خداوند(3)

حوزه (های) تخصصی: حج

تعداد نمایش: 380
چکیده

عنوان مقاله: حج در کتاب خداوند(2)

حوزه (های) تخصصی: حج

تعداد نمایش: 302
چکیده

عنوان مقاله: اعجاز قرآن

حوزه (های) تخصصی: نبی کیست، وحی چیست اعجاز قرآن

تعداد نمایش: 338
چکیده

عنوان مقاله: کاشفی و تفسیر قرآن

حوزه (های) تخصصی: تفسیر و ترجمه قرآن

تعداد نمایش: 366
چکیده

عنوان مقاله: بحثی درباره ی بلاغت در قرن هشتم هجری

حوزه (های) تخصصی: بلاغت

تعداد نمایش: 384
چکیده

عنوان مقاله: مبانی بلاغت عربی و فارسی

حوزه (های) تخصصی: بلاغت

تعداد نمایش: 590
چکیده

عنوان مقاله: تجلی آیات قرآنی در شعر نظامی

حوزه (های) تخصصی: بازتاب آیات و احادیث

تعداد نمایش: 397
چکیده

عنوان مقاله: شاعر متعهد کیست و شعر متعهد چیست؟

حوزه (های) تخصصی: نقد اخلاقی

تعداد نمایش: 1154
چکیده

عنوان مقاله: نکات بلاغی در تفسیر طبری

حوزه (های) تخصصی: مباحث کلی تفسیر وتأویل

تعداد نمایش: 410
چکیده

عنوان مقاله: مولانا و ملاهادی سبزواری در اندیشه و ادبیات

حوزه (های) تخصصی: تطبیق شاعران و نویسندگان فارسی زبان بر یکدیگر

تعداد نمایش: 389
چکیده

عنوان مقاله: چند نکته از زبان فارسی و زبان عربی

حوزه (های) تخصصی: کارشناسی نشده

تعداد نمایش: 432
چکیده