مجلات>ادبیات>ادبستان فرهنگ و هنر>1372 >شماره 50
ادبستان فرهنگ و هنر بهمن 1372 شماره 50
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: یک اشاره: و صد کنایه (نکاتی پیرامون فرهنگ کنایات همراه با کنایاتی دیگر)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: ادبیات نمادین

تعداد نمایش: 254
چکیده

عنوان مقاله: شگردهایی برای ایجاد کشش و هیجان (درسهایی درباره داستان نویسی 16)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه

تعداد نمایش: 346
چکیده

عنوان: در چند و چون زبان، ادب و فرهنگ فارسی

پدیدآورندگان:
مصاحبه شونده: محمدعلی اسلامی ندوشن
حوزه (های) تخصصی: وضعیت زبان و خط فارسی در ادوار مختلف

تعداد نمایش: 373
چکیده

عنوان: موسیقی ایرانی و هرج و مرج سلیقه های استادان و نوازندگان

پدیدآورندگان:
مصاحبه کننده: رضا مهدوی
مصاحبه شونده: رضا منظمی
حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 210
چکیده

عنوان مقاله: پیرامون ادبیات انقلاب اسلامی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: انقلاب و دفاع مقدس

تعداد نمایش: 379
چکیده

عنوان مقاله: ای روزهای گمشده در مه: (بحران هویت در شعر امروز ایران)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: شعر نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 344
چکیده