صمد عبداللهی عابد

حوزه (های) آثار:
اسلامی
ادبیات

عنوان مقاله: تحلیل تفسیری عبارات متضمّن استهزا در آیات قرآن

حوزه (های) تخصصی: فلسفه دین اخلاق و تربیت در قرآن

تعداد نمایش: 151
چکیده

عنوان مقاله: بررسی متنی«عقیدة عصمت»، در روایات کتابِ «کفایۀالأثر فی النصّ عَلَی ائمّۀ الأثنی عشر»

حوزه (های) تخصصی: امام شناسی روایات و عترت

تعداد نمایش: 91
چکیده

عنوان مقاله: بررسی متنی سندی روایات عصمت امامان (علیهم السّلام)

حوزه (های) تخصصی: امام شناسی وحی و نبوت و امامت در روایات روایات و عترت

تعداد نمایش: 129
چکیده

عنوان مقاله: بررسی متنی و سندی روایات «توبه و استغفار امامان معصوم (ع)»

حوزه (های) تخصصی: نقد الحدیث روایات و عترت سند در حدیث

تعداد نمایش: 129
چکیده

عنوان مقاله: بررسی متنی سندی روایات عصمت امامان علیهم السلام

حوزه (های) تخصصی: متون حدیث وحی و نبوت و امامت در روایات روایات و عترت

تعداد نمایش: 198
چکیده

عنوان مقاله: بررسی سندی و انگیزشی روایات سهوالنبی(در نماز) در آثار روایی اهل سنت

حوزه (های) تخصصی: اهل سنت منابع و نسخ حدیثی حدیث شناسی

تعداد نمایش: 283
چکیده

عنوان مقاله: نفی رؤیت بصری، و اثبات درک قلبی خدا در کلام امام علی (ع)

حوزه (های) تخصصی: براهین خداشناسی توحید و اوصاف الهی در روایات

تعداد نمایش: 305
چکیده

عنوان مقاله: بررسی جنگ نرم در آیات قرآن

حوزه (های) تخصصی: حکومت وسیاست در قرآن موارد دیگر

تعداد نمایش: 273
چکیده

عنوان مقاله: تشبیه یا تنزیه از دیدگاه امام علی (ع)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و سیرۀ اهل بیت(ع)

تعداد نمایش: 414
چکیده

عنوان مقاله: معرفی اجمالی تفسیر روح البیان و تأثیر پذیری نویسنده آن از عرفان و ادب فارسی

حوزه (های) تخصصی: تفسیر و ترجمه قرآن متون عرفانی و تحلیل عرفانی متون ادبی

تعداد نمایش: 757
چکیده

عنوان مقاله: بررسی روایات وارده در فضیلت اهل بیت (ع) در سوره انسان

حوزه (های) تخصصی: قرآن وعترت وحی و نبوت و امامت در روایات روایات و عترت قرآن و تفسیر در روایات

تعداد نمایش: 585
چکیده

عنوان مقاله: بروسوی، تفسیر روح البیان و روش مفسر در نگارش آن

حوزه (های) تخصصی: کتاب شناسی تفسیر

تعداد نمایش: 1325
چکیده

عنوان مقاله: علی (ع) و تفسیر قرآن به قرآن

حوزه (های) تخصصی: روش های تفسیر و تأویل

تعداد نمایش: 366
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه علی (ع) در قرائت

حوزه (های) تخصصی: قرائت

تعداد نمایش: 269
چکیده

عنوان مقاله: عدم تحریف قرآن (2)

حوزه (های) تخصصی: نبی کیست، وحی چیست عدم تحریف قرآن

تعداد نمایش: 403
چکیده

عنوان مقاله: ادله مصونیت قرآن از تحریف

حوزه (های) تخصصی: نبی کیست، وحی چیست عدم تحریف قرآن

تعداد نمایش: 409
چکیده

عنوان مقاله: بررسی روایات وارده در فضیلت اهل بیت(علیهم السلام) در سورة انسان

حوزه (های) تخصصی: امام شناسی روایات و عترت

تعداد نمایش: 359
چکیده

عنوان مقاله: شیخ صدوق، معانی الاخبار و سبک مؤلف در نگارش آن

حوزه (های) تخصصی: رواه و محدثان منابع و نسخ حدیثی

تعداد نمایش: 416
چکیده