حبیب الله عباسی

حوزه (های) آثار:
ادبیات

عنوان مقاله: بازخوانی روایت راوندی از تاریخ آل سلجوق بر اساس طرح سراسربین فوکو

حوزه (های) تخصصی: تحلیل گفتمان

تعداد نمایش: 25
چکیده

عنوان مقاله: شبه قاره، پیشگام فرهنگ نویسی فارسی

حوزه (های) تخصصی: فرهنگها و فرهنگ نویسی

تعداد نمایش: 41
چکیده

عنوان مقاله: نقش موسیقی در گزینش واژگان ِ نفثه المصدور

حوزه (های) تخصصی: موسیقی شعر

تعداد نمایش: 62
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل رابطه ی «انسان و خدا» در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریه ی« من» و «تو»ی مارتین بوبر

حوزه (های) تخصصی: متون عرفانی و تحلیل عرفانی متون ادبی

تعداد نمایش: 114
چکیده

عنوان مقاله: خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرماد زکریا تامر

حوزه (های) تخصصی: نقد هرمنوتیک تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات عرب

تعداد نمایش: 124
چکیده

عنوان مقاله: جنون شبلی به مثابة نقاب

حوزه (های) تخصصی: عرفا و متصوفه عرفا و صوفیه

تعداد نمایش: 192
چکیده

عنوان مقاله: نقد درون گروهی و برون گروهی (بهار و اقبال بهار و رفعت)

حوزه (های) تخصصی: شعر

تعداد نمایش: 174
چکیده

عنوان مقاله: کلام محوری در ادب پارسی

حوزه (های) تخصصی: بلاغت

تعداد نمایش: 157
چکیده

عنوان مقاله: کلام شیعی در عرفان بایزید ثانی

حوزه (های) تخصصی: فقه و کلام عرفا و صوفیه

تعداد نمایش: 230
چکیده

عنوان مقاله: از زبان نار تا زبان نور چگونگی تکوین نثر عرفانی

حوزه (های) تخصصی: متون عرفانی و تحلیل عرفانی متون ادبی

تعداد نمایش: 387
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی نظریه شعری محمد تقی بهار و ابراهیم عبدالقادر المازنی

حوزه (های) تخصصی: ایران و جهان اسلام تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات عرب

تعداد نمایش: 416
چکیده

عنوان مقاله: تقدم نوشتار بر گفتار از دیدگاه قلقشندی

حوزه (های) تخصصی: ایران و جهان اسلام

تعداد نمایش: 412
چکیده

عنوان مقاله: موسیقی بیرونی در شعر نادرپور

حوزه (های) تخصصی: ادبیات

تعداد نمایش: 495
چکیده

عنوان مقاله: ترجمه و تاثیر آن در تحولات ادبی معاصر در دو زبان عربی و فارسی

حوزه (های) تخصصی: ترجمه تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات عرب

تعداد نمایش: 430
چکیده

عنوان مقاله: به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را

حوزه (های) تخصصی: نثر نقد ساختارگرا نقد فرمالیستی (صورتگرا)

تعداد نمایش: 675
چکیده

عنوان مقاله: روی و آینه

حوزه (های) تخصصی: نظم عرفا و صوفیه

تعداد نمایش: 306
چکیده

عنوان مقاله: متن «انتقادی» دیوان ناصر خسرو

حوزه (های) تخصصی: شاعران نظم

تعداد نمایش: 284
چکیده

عنوان مقاله: ادبیات: بررسی روایت شناختی حکایت نخجیران و شیر از مثنوی معنوی مولوی

حوزه (های) تخصصی: مولانا پژوهی

تعداد نمایش: 503
چکیده

عنوان مقاله: ادبیات: متن قرآنی و آفاق نگارش

حوزه (های) تخصصی: تفسیر و ترجمه قرآن

تعداد نمایش: 345
چکیده

عنوان مقاله: خیال در تصوف و سوررئالیسم

حوزه (های) تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات رئالیسم بررسی مفاهیم عرفانی و اصطلاحات تصوف در ادبیات

تعداد نمایش: 684
چکیده

عنوان مقاله: کارکردهای زبانی تاریخ جهان گشای جوینی

حوزه (های) تخصصی: سطح زبانی

تعداد نمایش: 402
چکیده

عنوان مقاله: بوطیقای امیرخسرو دهلوی

حوزه (های) تخصصی: بلاغت شاعران

تعداد نمایش: 414
چکیده

عنوان مقاله: حکایت های عرفانی و نقش آن ها در گفتمان منثور صوفیانه

حوزه (های) تخصصی: حکایت متون عرفانی و تحلیل عرفانی متون ادبی

تعداد نمایش: 493
چکیده

عنوان مقاله: اندرونی کاندرون ها مست از اوست (ابوسعید و تأویل)

حوزه (های) تخصصی: بررسی مفاهیم عرفانی و اصطلاحات تصوف در ادبیات

تعداد نمایش: 496
چکیده

عنوان مقاله: بیانیه نوشتار

حوزه (های) تخصصی: جریان ها و مکتب های ادبی

تعداد نمایش: 356
چکیده

عنوان مقاله: سخن و آپولو

(دو نشریه ادبی جریان ساز در ایران و مصر)

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی کتاب(review)

تعداد نمایش: 356
چکیده

عنوان مقاله: قاصر از معنی نو، حرف کهن بررسی اجمالی شعر عرفانی پس از مولوی (نیمه دوم قرن هشتم و نیمه نخست قرن نهم)

حوزه (های) تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات

تعداد نمایش: 338
چکیده

عنوان مقاله: ضرورت تصحیحی دیگر

حوزه (های) تخصصی: تصحیح و نقد متون

تعداد نمایش: 331
چکیده

عنوان مقاله: ادبیت جهانگشای جوینی

حوزه (های) تخصصی: وجوه ادبی کتب تاریخی

تعداد نمایش: 576
چکیده

عنوان مقاله: تصویر مرگ در مرثیه های سیدرضی

حوزه (های) تخصصی: مرثیه

تعداد نمایش: 465
چکیده

عنوان مقاله: کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی

حوزه (های) تخصصی: فقه و کلام

تعداد نمایش: 697
چکیده

عنوان مقاله: جوهر زمان (تحلیل جامعه شناختی منظومه «کار شب پا» ی نیما)

حوزه (های) تخصصی: مکتب های ادبی شعر

تعداد نمایش: 1002
چکیده