مرتضی حسن شاهی

حوزه (های) آثار:
اقتصاد

نام بخش: اقتصاد

عنوان مقاله: رابطه علیت بین رشد اقتصادی و. آلودگی هوا

حوزه (های) تخصصی: محیط و توسعه،توسعه و تجارت،پایداری، حسابداری محیط زیست،سهم محیطی،رشد آلودگی

تعداد نمایش: 85
چکیده

عنوان مقاله: تخمین هزینه های درمان و فرصت بیماری های تنفسی بدلیل آلودگی هوا

حوزه (های) تخصصی: آلودگی هوا،آلودگی آب،آلودگی صوتی

تعداد نمایش: 68
چکیده

عنوان مقاله: ارزشگذاری اقتصادی کویر شهداد

حوزه (های) تخصصی: ارزش گذاری اثرات زیست محیطی

تعداد نمایش: 84
چکیده

عنوان مقاله: الگوی بهینه (اقتصادی) محصولات زراعی درشرا یط وجود ریسک (کاربرد مدل‎های هدف ـ موتاد، موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی و درجه دو ) مطالعه موردی شهرستان ارسنجان

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های خرد بنگاه های کشاورزی،خانوارهای کشاورز و بازار نهاده های کشاورزی

تعداد نمایش: 360
چکیده