عصمت السادات طباطبایی لطفی

حوزه (های) آثار:
حقوق
فلسفه

عنوان مقاله: بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد

حوزه (های) تخصصی: قواعد فقهیه

تعداد نمایش: 134
چکیده

عنوان مقاله: همانند‌سازی انسان احکام فقهی و پی‌آمدهای حقوقی

حوزه (های) تخصصی: مباحث فقهی –حقوقی

تعداد نمایش: 471
چکیده