مجلات>روانشناسی و علوم تربیتی>اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار>1388 >شماره 13
اندیشه و رفتار سال چهارم پاییز 1388 شماره 13
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: جو خانوادگی و وضعیت روانی، شادکامی و امید در نوجوانان ایران و هند

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: دوره نوجوانی هیجان مثبت و منفی امید

تعداد نمایش: 422
چکیده

عنوان مقاله: رابطه ی تنظیم هیجانی، فشارزاهای روانی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات خوردن در زنان

حوزه (های) تخصصی: اختلال خوردن هیجان

تعداد نمایش: 655
چکیده

عنوان مقاله: میزان شیوع اهمالکاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: افسردگی اختلالات اضطرابی انگیزش در تعلیم و تربیت

تعداد نمایش: 347
چکیده

عنوان مقاله: اثر بخشی معنا درمانی به شیوه ی گروهی بر کاهش نشانگان مشکلات روانی زنان مبتلا به سرطان سینه

حوزه (های) تخصصی: اختلالات روانی ناشی از اختلال طبی کلی روانشناسی سلامت

تعداد نمایش: 401
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر سبک هویتی و هوش هیجانی در پیش بینی انگیزه ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: دوره نوجوانی انگیزش در تعلیم و تربیت هوش هیجانی

تعداد نمایش: 355
چکیده

عنوان مقاله: بهداشت روان در معلمان دانش آموزان عادی و استثنایی

حوزه (های) تخصصی: آموزش کودکان استثنایی روانشناسی سلامت

تعداد نمایش: 223
چکیده

عنوان مقاله: رابطه ی سلامت روان و سرسختی روان شناختی دانشجویان

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سلامت روانشناسی مثبت گرا

تعداد نمایش: 666
چکیده

عنوان مقاله: رابطه ی سبکهای دلبستگی و منبع کنترل با سازگاری زناشویی

حوزه (های) تخصصی: نظریات محدود طیف شخصیت پرخاشگری، تعارض و خشونت مشاوره بعد از ازدواج

تعداد نمایش: 517
چکیده