مجلات>زبان شناسی>مطالعات کاربردی زبان>2009 >شماره 1
مطالعات کاربردی زبان سال اول 2009 شماره 1
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: Iranian Languages as Gardens

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: رده شناسی زبان

تعداد نمایش: 553
چکیده

عنوان مقاله: Code-Copying in the Balochi language of Sistan

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: گویش شناسی

تعداد نمایش: 260
چکیده

عنوان مقاله: Transmission of Ideology through Translation: A Critical Discourse Analysis of Chomsky’s “Media Control” and its Persian Translations

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 452
چکیده

عنوان مقاله: The Ergative System in Balochi from a Typological Perspective

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 325
چکیده

عنوان مقاله: The Status of [h] and [ʔ] in Sistani Dialect of Miyankangi

حوزه (های) تخصصی: آواشناسی گویش شناسی

تعداد نمایش: 541
چکیده

عنوان مقاله: Of Relating the Linguistic Description to an Interpretation of a Literary Work (Poetry)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: زبان شناسی در هنر و ادبیات

تعداد نمایش: 357
چکیده

عنوان مقاله: The Role of Visualization in EFL Learners’ Reading Comprehension and Recall of Short Stories

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 487
چکیده