مجلات>زبان شناسی>مطالعات کاربردی زبان>2009 >شماره 2
مطالعات کاربردی زبان سال اول 2009 شماره 2
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: Interrelationship among Foreign Language Reading Anxiety, Reading Proficiency and Text Feature Awareness in the University Context

حوزه (های) تخصصی: آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 336
چکیده

عنوان مقاله: Use of Articles in Learning English as a Foreign Language: A Study of Iranian English Undergraduates

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 388
چکیده

عنوان مقاله: The Interlanguage of Persian Learners of Italian: a Focus on Complex Predicates

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 222
چکیده

عنوان مقاله: Reading Comprehension Ability and Metacognitive Awareness of Reading Strategies among High, Mid and Low Ambiguity Tolerance EAP Students

حوزه (های) تخصصی: آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 383
چکیده

عنوان مقاله: The Role of Content-Based Texts to Motivate Students

حوزه (های) تخصصی: آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 311
چکیده

عنوان مقاله: The Interrelationship between Age and Education and the Usage of Shirazi Vocabulary Items

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 352
چکیده

عنوان مقاله: The Effect of Task-Based Approach on the Iranian Advanced EFL Learners’ Narrative vs. Expository Writing

حوزه (های) تخصصی: آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 293
چکیده

عنوان مقاله: Postmodernism and English Language Teaching

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 358
چکیده