احمد علیپور

حوزه (های) آثار:
روانشناسی
تربیت بدنی
زبان شناسی
زنان
علوم اجتماعی
ادبیات
مدیریت

سازمان/شرکت: پیام نور تهران

نام بخش: روانشناسی

عنوان شغلی: دانشیار

عنوان مقاله: اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه سرمایه روانی در کارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سازمانی و صنعتی آزمونهای مشاوره شغلی

تعداد نمایش: 6
چکیده

عنوان مقاله: هنجاریابی و روایی پرسشنامه حافظه گذشته نگر - آینده نگر

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای هوش و استعداد

تعداد نمایش: 68
چکیده

عنوان مقاله: ترس از ارزیابی منفی نوجوانان و توجه انتخابی آنها به کلمات تهدیدکننده اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: دوره نوجوانی

تعداد نمایش: 56
چکیده

عنوان مقاله: اثربخشی مداخلۀ چندوجهی لرن بر اصلاح باورهای فراشناختی و فرانگرانی

حوزه (های) تخصصی: فراشناخت

تعداد نمایش: 114
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه اثربخشی آموزش در تغییر میزان آگاهی نوجوانان نسبت به مواد مخدر

حوزه (های) تخصصی: مشاوره گروهی

تعداد نمایش: 83
چکیده

عنوان مقاله: تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان در ارزشیابی کیفی توصیفی دانش آموزان ابتدایی

حوزه (های) تخصصی: جنبه زیستی اختلالها

تعداد نمایش: 93
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس توانمندسازی در دیابت (DES-SF)

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای شخصیت

تعداد نمایش: 113
چکیده

عنوان مقاله: نقش پیشبین هوش هیجانی در بیماریهای قلبی– عروقی: ملاحظاتی در قلمرو پیشگیری

حوزه (های) تخصصی: هوش هیجانی

تعداد نمایش: 113
چکیده

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر تنیدگی مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه در شهر کرج

حوزه (های) تخصصی: اختلالات رفتار مخرب و کمبود توجه

تعداد نمایش: 93
چکیده

عنوان مقاله: مقایسة ادراک زمان در دیرش های زمانی مختلف در کودکان با و بدون اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه

حوزه (های) تخصصی: اختلالات رفتار مخرب و کمبود توجه

تعداد نمایش: 165
چکیده

عنوان مقاله: بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست دست و چپ دست

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی آموزش و پرورش

تعداد نمایش: 248
چکیده

عنوان مقاله: روان شناسی کمال در قرآن

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی مثبت گرا تعامل روانشناسی و دین

تعداد نمایش: 414
چکیده

عنوان مقاله: اثر آموزش روش درمانی پاسخ محور بر عملکرد خانواده در مادران کودکان مبتلا به اتیسم

حوزه (های) تخصصی: اختلالات دوران شیر خوارگی، کودکی و نوجوانی

تعداد نمایش: 190
چکیده

عنوان مقاله: آیا شخصیت افراد چپ برتر، راست برتر و دوسو توان متفاوت است؟

حوزه (های) تخصصی: نظریات محدود طیف شخصیت

تعداد نمایش: 280
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی آموزش مهارت های فرزندخواندگی بر کاهش تنیدگی و تغییر سبک های مقابله ای زوجین متقاضی فرزند

حوزه (های) تخصصی: اختلالات اضطرابی مشاوره بعد از ازدواج

تعداد نمایش: 187
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر عنصر متأخر در مکالمات پیام های بازرگانی رادیویی فارسی بر حافظة شنوندگان آن

حوزه (های) تخصصی: زبان شناسی چیست؟

تعداد نمایش: 138
چکیده

عنوان مقاله: اثر روش درمانی پاسخ محور مبتنی بر والدین در بهبود کودکان دارای اتیسم

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی

تعداد نمایش: 232
چکیده

عنوان مقاله: ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی

تعداد نمایش: 348
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ویژگیهای روانسنجی نشانگر بهزیستی شخصی- مقیاس ناتوانیهای شناختی

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای هوش و استعداد آزمونهای پیشرفت تحصیلی

تعداد نمایش: 371
چکیده

عنوان مقاله: ارائه الگویی به منظور برنامه ریزی درسی جهت تربیت مدرس آموزش زبان خارجی به شیوه مجازی (از دور)

حوزه (های) تخصصی: اصول و روشها نظریه ها و روشهای ارزشیابی

تعداد نمایش: 322
چکیده

عنوان مقاله: رابطه ی بین راهبردهای مقابله ای و شادکامی دانشجویان

حوزه (های) تخصصی: هیجان مثبت و منفی

تعداد نمایش: 401
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه توکل به خدا و سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور

حوزه (های) تخصصی: تعامل روانشناسی و دین تربیت دینی

تعداد نمایش: 634
چکیده

عنوان مقاله: اثربخشی تنش زدایی تدریجی عضلانی بر تنیدگی ادراک شده بیماران مبتلا به فشارخون اساسی

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سلامت

تعداد نمایش: 338
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر درجه خشونت بازی های رایانه ای بر پاسخ های قلبی-عروقی نوجوانان: با در نظر گرفتن سنخ های شخصیتی

حوزه (های) تخصصی: دوره نوجوانی پرخاشگری، تعارض و خشونت روانشناسی رسانه

تعداد نمایش: 265
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیر منطقی زوجین

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی خانواده

تعداد نمایش: 1133
چکیده

عنوان مقاله: کنش وری اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

حوزه (های) تخصصی: اختلالات رفتار مخرب و کمبود توجه

تعداد نمایش: 324
چکیده

عنوان مقاله: ویژگی های روان سنجی آزمون سنجش آمادگی تحصیلی

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای هوش و استعداد آزمونهای پیشرفت تحصیلی

تعداد نمایش: 209
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای شکل گیری مفهوم در کودکان ناشنوا و شنوای شهر تبریز

حوزه (های) تخصصی: کودکان نابینا و ناشنوا

تعداد نمایش: 250
چکیده

عنوان مقاله: دست برتری و توانایی چرخش ذهنی در کودکان

حوزه (های) تخصصی: کارکرد مغز و اعصاب شناخت

تعداد نمایش: 560
چکیده

عنوان مقاله: خانواده و کودک مبتلا به صرع

حوزه (های) تخصصی: اختلالات دوران شیر خوارگی، کودکی و نوجوانی سایر اختلالات کارکرد مغز و اعصاب

تعداد نمایش: 258
چکیده

عنوان مقاله: دست برتری خانوادگی و توانایی چرخش ذهنی

حوزه (های) تخصصی: کارکرد مغز و اعصاب شناخت

تعداد نمایش: 401
چکیده

عنوان مقاله: بررسی پایانی و روایی مقیاس افسردگی - شادکامی در کارکنان دادگستری شهر اصفهان

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای تشخیص بیماری

تعداد نمایش: 406
چکیده

عنوان مقاله: سرعت بریل خوانی با کدام دست بیشتر است؟ یک مطالعه نوروسایکولوژیک

حوزه (های) تخصصی: جنبه زیستی اختلالها

تعداد نمایش: 278
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه بهزیستی شخصی کودکان کم توان ذهنی و مادران آنها

حوزه (های) تخصصی: کودکان عقب مانده ذهنی

تعداد نمایش: 581
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر مداخله درمانی به روش ABA بر درمان کودکان دچار اختلال اتیسم

حوزه (های) تخصصی: اختلالات نافذ مربوط به رشد

تعداد نمایش: 505
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر رفتاردرمانی شناختی بر تسریع بهبود جسمی زنان پس از جراحی هیسترکتومی

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سلامت

تعداد نمایش: 235
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاههای تهران

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای شخصیت

تعداد نمایش: 873
چکیده

عنوان مقاله: اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانیها

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای شخصیت آزمونهای مشاوره خانواده

تعداد نمایش: 506
چکیده

عنوان مقاله: اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای تشخیص بیماری

تعداد نمایش: 559
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اعتماد و اعتبار آزمون دست برتری چاپمن در دانش‌آموزان راهنمایی

حوزه (های) تخصصی: هوش

تعداد نمایش: 644
چکیده