مرضیه شنکایی

حوزه (های) آثار:
ادبیات
فلسفه

عنوان مقاله: آیین تانترا

حوزه (های) تخصصی: افلوطین و نوافلاطونیان (3 و 4 ب.م) فلسفه یهودی-یونانی (قرن 1 ق.م - قرن 1 ب.م)

تعداد نمایش: 632
چکیده

عنوان مقاله: بررسی آئین تانترا

حوزه (های) تخصصی: افلوطین و نوافلاطونیان (3 و 4 ب.م) فلسفه یهودی-یونانی (قرن 1 ق.م - قرن 1 ب.م)

تعداد نمایش: 596
چکیده

عنوان مقاله: پاسخ به نقد مقاله: عبدالکریم جیلی و رمان انسان کامل!

حوزه (های) تخصصی: رمان و رمان نو ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 278
چکیده