مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1389 >شماره 2
دانش حسابداری پاییز 1389 شماره 2
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: ارزیابی کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی برای شرکت های ایرانی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 448
چکیده

عنوان مقاله: بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی

تعداد نمایش: 998
چکیده

عنوان مقاله: رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت ها

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 1009
چکیده

عنوان مقاله: هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر های حسابداری محرک ریسک

حوزه (های) تخصصی: تئوریهای حسابداری

تعداد نمایش: 1213
چکیده