مجلات>علوم اجتماعی و ارتباطات>مطالعات جوانان>1387 >شماره 12
مطالعات جوانان بهار 1387 شماره 12
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: مقایسه اختلال های شخصیتی زوجین مصمم به طلاق و زوجین سازگار

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی خانواده

تعداد نمایش: 409
چکیده

عنوان مقاله: رابطه ویژگی های موقعیتی زنان و احساس تضاد نقش های زناشویی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی خانواده زنان

تعداد نمایش: 350
چکیده

عنوان مقاله: موانع شکل گیری هویت؛ اصلاح بافتاری پارادایم وضع هویتی مارسیا

پدیدآورندگان:
مترجم: عباس مختاری
حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 247
چکیده

عنوان مقاله: خانواده و ازدواج: نگاهی تحلیلی و تطبیقی به ازدواج و طلاق جوانان در سال 1384

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی خانواده جوانان

تعداد نمایش: 584
چکیده

عنوان مقاله: رابطه ساختار قدرت در خانواده باهوش هیجانی زنان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی خانواده زنان

تعداد نمایش: 271
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر انسجام و انعطاف پذیری خانواده بر شکل گیری هویت

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی خانواده

تعداد نمایش: 352
چکیده

عنوان مقاله: رشته «مطالعات جوانان» در دانشگاه های جهان (محتوای دروس و آینده شغلی)

حوزه (های) تخصصی: جوانان

تعداد نمایش: 160
چکیده

عنوان مقاله: برنامه ساماندهی مطالعاتی، علمی و پژوهشی در حوزه جوانان

حوزه (های) تخصصی: جوانان

تعداد نمایش: 165
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر هوش هیجانی و سلامت عمومی بر پیشرفت تحصیلی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی آموزش و پرورش

تعداد نمایش: 326
چکیده

عنوان مقاله: تعلق به خرده فرهنگ جوانان در شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ جوانان

تعداد نمایش: 420
چکیده