شهلا البرزی

حوزه (های) آثار:
روانشناسی
علوم اجتماعی

سازمان/شرکت: دانشگاه شیراز

نام بخش: روانشاسی

عنوان شغلی: دکتر

عنوان مقاله: مقایسه خودتعیین گری و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون ناتوانی ذهنی

حوزه (های) تخصصی: کودکان عقب مانده ذهنی

تعداد نمایش: 36
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه قضاوت اخلاقی در دانش آموزان با و بدون کم توانی ذهنی

حوزه (های) تخصصی: کودکان عقب مانده ذهنی کلیات

تعداد نمایش: 186
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و مقایسه سبک های یادگیری مبتنی بر خلق و خو در دانش آموزان دارای نارسایی بینایی و دانش آموزان بدون نارسایی بینایی

حوزه (های) تخصصی: اختلالات روانی ناشی از اختلال طبی کلی

تعداد نمایش: 166
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر جایگاه شغلی و تحصیلات بر کیفیت زندگی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی

حوزه (های) تخصصی: عقب ماندگی ذهنی

تعداد نمایش: 205
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطة خودمختاری و کیفیت زندگی در دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاههای شیراز

حوزه (های) تخصصی: خود و تلاشهای آن کودکان تیزهوش

تعداد نمایش: 563
چکیده

عنوان مقاله: بررسی روایی و اعتبار آزمون نظریة ذهن در گروهی از دانش آموزان عقب مانده ذهنی و عادی شهر شیراز

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای هوش و استعداد

تعداد نمایش: 494
چکیده

عنوان مقاله: پیش بینی میزان مشکلات رفتاری دانش آموزان در «خانه »، «مدرسه » و «با همسالان »

حوزه (های) تخصصی: سایر اختلالات

تعداد نمایش: 520
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه درک اجتماعی و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون اختلال شنوایی

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی اجتماعی کودکان نابینا و ناشنوا

تعداد نمایش: 444
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تاثیر پردازش فراشناختی بر حل مسأله

حوزه (های) تخصصی: فراشناخت

تعداد نمایش: 880
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و برخی از عوامل جمعیتی با پیشرفت تحصیلی گروهی از دانشجویان علوم انسانی در درس آمار

حوزه (های) تخصصی: انگیزش در تعلیم و تربیت نظریه های یادگیری

تعداد نمایش: 684
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای خود تنظیمی برای یادگیری در میان دانش آموزان دختر و پسر مقاطع مختلف

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی مقایسه ای انگیزش در تعلیم و تربیت روانشناسی یادگیری

تعداد نمایش: 563
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه خودپنداری در میان دختران و پسران دانش آموز مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیراز

حوزه (های) تخصصی: خود و تلاشهای آن کودکان تیزهوش جامعه شناسی دین

تعداد نمایش: 1050
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر جنسیت متقاضی شغل بر نگرش دانشجویان دانشگاه

حوزه (های) تخصصی: مشاوره شغلی جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 448
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نگرش والدین کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به امر پیشگیری، آموزش، تسهیلات و امکانات موجود در جامعه

حوزه (های) تخصصی: کودکان عقب مانده ذهنی جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 510
چکیده

عنوان مقاله: انطباق وهنجاریابی آزمون توانایی های روانی - زبانی ایلیونی (ITPA) برای استفاده در ایران

حوزه (های) تخصصی: ارزیابی، سنجش وآمار

تعداد نمایش: 548
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ومقایسه خودارزشیابی رفتاری در سه موقعیت خانه‘مدرسه‘همسالان در بین دختران و پسران سنین مختلف

حوزه (های) تخصصی: شناخت و درمان ناتوانی های یادگیری ناتوانی های یادگیری

تعداد نمایش: 459
چکیده

عنوان مقاله: بررسی باورها و آگاهی های والدین افراد عقب مانده ذهنی

حوزه (های) تخصصی: کودکان عقب مانده ذهنی

تعداد نمایش: 592
چکیده

عنوان مقاله: انطباق و هنجاریابی پرسشنامه نیمرخ درجه بندی رفتار ‏‎(BRP)‎‏ جهت کودکان شیرازی

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای تشخیص بیماری

تعداد نمایش: 485
چکیده

عنوان مقاله: اثر بخشی آموزش مهارتهای خود نظم بخشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان نابینا

حوزه (های) تخصصی: کودکان نابینا و ناشنوا

تعداد نمایش: 933
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تحولی تئوری ذهن در کودکان عقب مانده ی ذهنی خفیف و کودکان عادی 7 تا 9 ساله

حوزه (های) تخصصی: دوره کودکی اول دوره کودکی دوم کودکان عقب مانده ذهنی

تعداد نمایش: 906
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی در میان دختران و پسران دانش‌آموزان مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیراز

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی مقایسه ای کودکان تیزهوش نظریه های یادگیری شناخت

تعداد نمایش: 749
چکیده

عنوان مقاله: راهکارهای اجرایی حضور زنان در برنامه‌ریزی کلان کشور از دیدگاه زنان توانمند دانشگاهی

حوزه (های) تخصصی: مشارکت زن در اجتماع

تعداد نمایش: 477
چکیده