سید هدایت سجادی

حوزه (های) آثار:
فلسفه
اسلامی
سیاسی

عنوان مقاله: فلسفة نانوتکنولوژی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم

تعداد نمایش: 61
چکیده

عنوان مقاله: اثرگذاری تکنولوژی بر دموکراسی: دموکراسی تکنولوژیکی

حوزه (های) تخصصی: مفاهیم پایه ای روابط بین الملل

تعداد نمایش: 213
چکیده

عنوان مقاله: روش شناسی علمی پوپر و ارزش داوری

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم

تعداد نمایش: 279
چکیده

عنوان مقاله: مکانیک گالیله ای و حرکت شناسی در فلسفه اسلامی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه طبیعت

تعداد نمایش: 387
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی بر مسئله تعین ناقص در عرصه انتخاب میان نظریه های علم تجربی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم

تعداد نمایش: 297
چکیده