مجلات>علوم اجتماعی و ارتباطات>علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)>1382 >شماره 11
فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز 1382 شماره 11
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: مدلی برای فرآیند شناخت انحراف اجتماعی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 291
چکیده

عنوان مقاله: تعریف پژوهش در نظر اعضای هیأت علمی و رابطه آن با تمایل به انواع فعالیت علمی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی علم

تعداد نمایش: 966
چکیده

عنوان مقاله: مسایل کوچ و اسکان در جامعه عشایری آذربایجان

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 301
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه اثرات طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن بر تمایل به مهاجرت شاغلین استان خوزستان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی شهری

تعداد نمایش: 357
چکیده