هادی صمدی

حوزه (های) آثار:
فلسفه
تربیت بدنی
علوم انسانی
روانشناسی
اقتصاد
علوم اجتماعی

عنوان مقاله: اثر شش هفته تمرینات عصبی-عضلانی بر حس وضعیت مفصل و عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران پسر مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی ورزشی حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تعداد نمایش: 27
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر برنامۀ جامع گرم کردن فیفا «+11» بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال نوجوان مرد

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی ورزشی حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تعداد نمایش: 522
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر شش هفته تمرینات عصبی-عضلانی بر کنترل وضعیتی پویا و عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران پسر مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا

حوزه (های) تخصصی: حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تعداد نمایش: 477
چکیده

عنوان مقاله: نقش فلسفۀ علم در برنامۀ پژوهشى تکامل

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم

تعداد نمایش: 287
چکیده

عنوان مقاله: علوم اجتماعی و علوم طبیعی؛ شباهت ها و تفاوت ها

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی در علوم اجتماعی روش شناسی های حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر منابع تولید داده

تعداد نمایش: 805
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی گذرا به نکات برجسته معرفت شناسی آلوین گلدمن

حوزه (های) تخصصی: معرفت شناسی

تعداد نمایش: 311
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه سنتی در باب ساختار نظریه های علمی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم

تعداد نمایش: 561
چکیده

عنوان مقاله: در باره نئولیبرالیسم اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: تئوریها و مکاتب اقتصاد سیاسی بین الملل

تعداد نمایش: 974
چکیده

عنوان مقاله: معرفی و نقد نظریه اقتصاد تکاملی و رابطه آن با توسعه اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: نهادگرایی،تاریخی،تکاملی

تعداد نمایش: 936
چکیده

عنوان مقاله: «مسائل انتقال از یک اقتصاد برنامه ای به یک اقتصاد بازار»

حوزه (های) تخصصی: مدل های برنامه ریزی،سیاست ها

تعداد نمایش: 423
چکیده

عنوان مقاله: رفورم پولی ژوئن 1948 آلمان فدرال

حوزه (های) تخصصی: سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت

تعداد نمایش: 428
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی به برخی یافته های تجربی در تایید فطری بودن زبان

حوزه (های) تخصصی: فلسفه زبان معرفت شناسی معرفت شناسی

تعداد نمایش: 649
چکیده

عنوان مقاله: مروری بر فلسفة زیست‌شناسی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم

تعداد نمایش: 743
چکیده

عنوان مقاله: عقلانیت، نسبی‏گرایی، و قیاس ناپذیری

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم معرفت شناسی معرفت شناسی

تعداد نمایش: 806
چکیده

عنوان مقاله: سنجش‏ناپذیرىِ رده‏بندى‏ها و واقع‏گرایى علمى از دیدگاه سنکى

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم

تعداد نمایش: 290
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین کایفوز و عوامل روان شناختی در دانشجویان پسر دانشگاه تهران

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سلامت

تعداد نمایش: 458
چکیده

عنوان مقاله: عقلانیت، نسبی‏گرایی، و قیاس‌ناپذیری

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم

تعداد نمایش: 938
چکیده

عنوان مقاله: سنجش‏ناپذیرىِ رده‏بندى‏ها و واقع‏گرایى علمى از دیدگاه سنکى

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم

تعداد نمایش: 365
چکیده