الله مراد سیف

دکتری

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
سیاسی
مدیریت

سازمان/شرکت: امام حسین(ع)

نام بخش: اقتصاد

عنوان مقاله: بررسی تأثیر شاخص های منتخب اقتصاد دانش بنیان بر شدت انرژی استان های کشور

حوزه (های) تخصصی: امنیت،سلامتی و محیط

تعداد نمایش: 69
چکیده

عنوان مقاله: توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های کلان توسعه

تعداد نمایش: 97
چکیده

عنوان مقاله: اثرات کوتاه مدت و بلند مدت درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران

حوزه (های) تخصصی: عرضه پول،اعتبار،ضرایب فزاینده پولی

تعداد نمایش: 115
چکیده

عنوان مقاله: مفهوم شناسی و زمینه یابی بانکداری مقاومتی در اقتصاد ایران

حوزه (های) تخصصی: بازارهای مالی وسیستم کلان

تعداد نمایش: 211
چکیده

عنوان مقاله: ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران

حوزه (های) تخصصی: مطالعات صنعتی و ملی تجارت

تعداد نمایش: 147
چکیده

عنوان مقاله: طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران)

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اسلامی مدیریت مالی

تعداد نمایش: 180
چکیده

عنوان مقاله: نهادینه سازی الگوی مصرف بهینه در جهت رویارویی با تهدید نرم اقتصادی علیه نظام اسلامی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اسلامی اقتصاد مدیریت

تعداد نمایش: 378
چکیده

عنوان مقاله: مفهوم شناسی الگوی بومی توسعه جمهوری اسلامی ایران

حوزه (های) تخصصی: دیدگاه های نظری توسعه در ایران

تعداد نمایش: 523
چکیده

عنوان مقاله: تبارشناسی تهدیدهای نرم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران

حوزه (های) تخصصی: جنگ نرم (تهاجم فرهنگی)

تعداد نمایش: 660
چکیده

عنوان مقاله: بودجه بندی دفاعی در سازمان نظامی

حوزه (های) تخصصی: نیروهای نظامی-اطلاعاتی و امنیت ملی

تعداد نمایش: 477
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل جایگاه نفت در تهاجم آمریکا به عراق

حوزه (های) تخصصی: منطقه آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب

تعداد نمایش: 425
چکیده

عنوان مقاله: هزینه های نظامی آمریکا در جنگ عراق

حوزه (های) تخصصی: منطقه آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب

تعداد نمایش: 338
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثرات حملات 11 سپتامبر بر اقتصاد جهانی

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد سیاسی بین الملل

تعداد نمایش: 2121
چکیده

عنوان مقاله: نقش نفت در اقتصاد ایران ارزیابی اقتصادی دلاری بودن درآمد نفت در اقتصاد ایران

حوزه (های) تخصصی: بازار ارز

تعداد نمایش: 1491
چکیده

عنوان مقاله: نقش نفت در تحریف قیمتها در اقتصاد ایران

حوزه (های) تخصصی: پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک

تعداد نمایش: 553
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه روشهای‌ ارزشیابی‌ و مزیت نسبی‌ بالقوه صادرات صنعتی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 384
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مزیت نسبی پویا و عوامل موثر بر آن در صنایع منتخب در ایران

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 507
چکیده

عنوان مقاله: معیار هزینه منابع داخلی و کاربرد آن در صنایع منتخب کشور

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 573
چکیده