عبدالرسول خیراندیش

حوزه (های) آثار:
علوم انسانی
سیاسی
فلسفه
ادبیات
تاریخ
زنان
اسلامی
جغرافیا

عنوان مقاله: ترک شیرازی؛ گذری و نظری بر ترکان در عصر حافظ

حوزه (های) تخصصی: حافظ پژوهی

تعداد نمایش: 40
چکیده

عنوان مقاله: پادشاه بحر کنکاش در دوران حافظ با ملوک هرمز و سلاطین بنگاله

حوزه (های) تخصصی: حافظ پژوهی

تعداد نمایش: 23
چکیده

عنوان مقاله: حافظ و فرهنگ ایرانی

حوزه (های) تخصصی: حافظ پژوهی

تعداد نمایش: 20
چکیده

عنوان مقاله: اهداف و کارکردهای کنسولگری روسیه در رشت نیمه دوم عصر قاجاریه

حوزه (های) تخصصی: روابط خارجی تاریخ محلی

تعداد نمایش: 147
چکیده

عنوان مقاله: فراز و فرود خاندان های دیوانسالار شیراز در عصر ناصری (1313– 1264 ه ق)

حوزه (های) تخصصی: اجتماعی شخصیتها

تعداد نمایش: 214
چکیده

عنوان مقاله: بررسی روابط تجاری ایران و چین در قرون چهارم تا هفتم هجری با تأکید بر شاهراه تجاری بلخ

حوزه (های) تخصصی: اقتصادی اقتصادی اقتصادی تاریخ محلی

تعداد نمایش: 364
چکیده

عنوان مقاله: بررسی حوادث تاریخی بویراحمد در سروده های محلی عصر قاجار (1308- 1208 هجری قمری)

حوزه (های) تخصصی: فرهنگی تاریخ محلی

تعداد نمایش: 178
چکیده

عنوان مقاله: اثرات هجوم مغول در سیر جغرافیانویسی

حوزه (های) تخصصی: مغول منابع و کلیات

تعداد نمایش: 322
چکیده

عنوان مقاله: منازعه های اجتماعی درون شهری شیراز در قرن هشتم و نقش عوامل بیرونی در آن

حوزه (های) تخصصی: اقتصادی تاریخ محلی

تعداد نمایش: 367
چکیده

عنوان مقاله: شیراز روزگار سعدی در تحول رویکرد از اصفهان به کیش

حوزه (های) تخصصی: سعدی پژوهی تاریخ ادبیات ایران

تعداد نمایش: 376
چکیده

عنوان مقاله: سعدی و سلغریان

حوزه (های) تخصصی: تاریخ سعدی پژوهی تاریخ ادبیات ایران

تعداد نمایش: 314
چکیده

عنوان مقاله: خرمای طرح: ماجرای برادر سعدی و شمس الدین تازیکو

حوزه (های) تخصصی: فرهنگها و فرهنگ نویسی سعدی پژوهی شرح متون

تعداد نمایش: 373
چکیده

عنوان مقاله: وقت خوش سعدی

حوزه (های) تخصصی: سعدی پژوهی واژگانی

تعداد نمایش: 301
چکیده

عنوان مقاله: آذرکیوانیان و تأثیر آنان بر باستان گرایی در تاریخ نگاری معاصر ایران

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات شخصیت ها

تعداد نمایش: 487
چکیده

عنوان مقاله: فرایند شکل گیری اوروغ های دولت ایلخانان

حوزه (های) تخصصی: ایلخانان سیاسی اجتماعی

تعداد نمایش: 482
چکیده

عنوان مقاله: بررسی آماری علل بی ثباتی دولت ایلخانان

حوزه (های) تخصصی: ایلخانان سیاسی

تعداد نمایش: 617
چکیده

عنوان مقاله: کاربردی ساختن آموزش تاریخ


تعداد نمایش: 273
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ دانش راهبردی


تعداد نمایش: 278
چکیده

عنوان مقاله: مناسبات خانوادگی،نظامی سیاسی خوارزمشاهیان با سلغریان (اتابکان فارس)از 614 تا 634 ه-ق

حوزه (های) تخصصی: خوارزمشاهی روابط خارجی

تعداد نمایش: 652
چکیده

عنوان مقاله: بحران تمدن اسلامی در عصر مغول

حوزه (های) تخصصی: فرهنگی تاریخ تمدن اسلامی

تعداد نمایش: 736
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی به کتاب: تحقیقات جغرافیائی راجع به ایران

حوزه (های) تخصصی: کتاب شناسی

تعداد نمایش: 428
چکیده

عنوان مقاله: تحولات جمعیتی ایران در نیمه اول قرن هفتم و تکوین منصب ایلخانی

حوزه (های) تخصصی: روابط خارجی آسیا

تعداد نمایش: 446
چکیده

عنوان مقاله: موقعیت مسیحیان آسیای غربی در دولت ایلخانان

حوزه (های) تخصصی: روابط خارجی آسیا

تعداد نمایش: 430
چکیده

عنوان مقاله: نیشابور در فاصله سالهای 633-536 ه ق

حوزه (های) تخصصی: تاریخ اسلام و ایران تاریخ محلی

تعداد نمایش: 350
چکیده

عنوان مقاله: معرفی و بررسی کتاب: ایران در سفرنامه آی وز

حوزه (های) تخصصی: صفوی منابع و کلیات

تعداد نمایش: 306
چکیده

عنوان مقاله: معرفی و بررسی کتاب «سربازان ساسانی در جامعه مسلمانان نخستین»

حوزه (های) تخصصی: ساسانی منابع و کلیات

تعداد نمایش: 320
چکیده

عنوان: جهان ایرانی و جریان ایران شناسی

حوزه (های) تخصصی: آثار و آرای تاریخ پژوهان و باستان شناسان جهان

تعداد نمایش: 657
چکیده

عنوان مقاله: «العراضة فی حکایة السلجوقیه»

حوزه (های) تخصصی: سلجوقی منابع و کلیات

تعداد نمایش: 286
چکیده

عنوان: ایران و تمدن ایرانی

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 604
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ شیخ اویس و سال های پایانی دولت ایلخانان

حوزه (های) تخصصی: ایلخانان منابع و کلیات

تعداد نمایش: 545
چکیده

عنوان مقاله: «مطالعاتی درباره راه ابریشم دریایی»

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 342
چکیده

عنوان: جهان ایرانی و شرق آسیا از گذشته تا امروز

حوزه (های) تخصصی: آثار و آرای تاریخ پژوهان و باستان شناسان ایرانی

تعداد نمایش: 586
چکیده

عنوان مقاله: سخن سردبیر: خاطره تاریخی و آسیب شناسی آن (1)

حوزه (های) تخصصی: مباحث نظری

تعداد نمایش: 338
چکیده

عنوان مقاله: «توصیه هایی برای مسافرت در ایران»

حوزه (های) تخصصی: قاجار منابع و کلیات

تعداد نمایش: 302
چکیده

عنوان مقاله: نقد و نظر درباره تاریخنگاری دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 482
چکیده

عنوان مقاله: خلیج فارس در گذر از اقتصاد مروارید به نفت

حوزه (های) تخصصی: خلیج فارس و دریای خزر منابع و کلیات

تعداد نمایش: 349
چکیده

عنوان: ایران قرن بیست و یکم و ضرورت توجه به دریا

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای سیاسی

تعداد نمایش: 413
چکیده

عنوان مقاله: سخن سردبیر: دشواری های مطالعات تاریخی راجع به زنان در تاریخ ایران

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی مسایل زنان

تعداد نمایش: 345
چکیده

عنوان مقاله: دو بستر و یک رویا (تحلیلی تطبیقی از تاریخ ایران و ژاپن از آغاز تا قرن بیستم»

حوزه (های) تخصصی: ایران باستان حکومت های ایرانی- اسلامی خاور دور

تعداد نمایش: 344
چکیده

عنوان مقاله: آسیا در دو چهره (نقد و نظری در باب کتاب شیوه های تفکر ملل شرق)

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات خاور دور

تعداد نمایش: 315
چکیده

عنوان مقاله: احوال و آثار دکتر هاشم رجب زاده

حوزه (های) تخصصی: آثار و آرای تاریخ پژوهان و باستان شناسان ایرانی

تعداد نمایش: 419
چکیده

عنوان مقاله: تحقیق در وجوه دیاسپورای فرهنگ و تاریخ ایرانیان، ضرورت ها و راهکارهای آن

حوزه (های) تخصصی: کلیات و منابع

تعداد نمایش: 477
چکیده

عنوان مقاله: «تاریخ سرَی»

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات بیزانس

تعداد نمایش: 481
چکیده

عنوان مقاله: نقد و نظر در باب تاریخنگاری باسورث برای شرق ایران

حوزه (های) تخصصی: آثار و آرای تاریخ پژوهان و باستان شناسان جهان

تعداد نمایش: 401
چکیده

عنوان مقاله: صورت شناسی تاریخ های محلی

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 549
چکیده

عنوان مقاله: حاج میرزا حسن فسایی، فارسنامه ناصری و مسئله اوقاف مدرسه منصوریه شیراز

حوزه (های) تخصصی: منابع وکلیات منابع و کلیات

تعداد نمایش: 586
چکیده

عنوان مقاله: مبادی صفویان و تحقیقات مربوط به آن

حوزه (های) تخصصی: صفوی سیاسی

تعداد نمایش: 355
چکیده

عنوان مقاله: «مآثر الإنافة فی معالم الخلافه» (اثری فراموش شده در تاریخ خلافت اسلامی)

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات آفریقا

تعداد نمایش: 365
چکیده

عنوان مقاله: رویکردهای رنسانسی متقدم در تاریخ نگاری دکتر زرین کوب

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 297
چکیده

عنوان مقاله: برآمدن و فرمانروایی تیمور (کنکاش در مبادی یک امپراتوری)

حوزه (های) تخصصی: تیموری منابع و کلیات آسیای مرکزی

تعداد نمایش: 363
چکیده

عنوان مقاله: کنکاشی در دو رویه تمدن بورژوازی غرب

حوزه (های) تخصصی: اروپا ( تا قرن 19)

تعداد نمایش: 388
چکیده

عنوان مقاله: جنگ های صلیبی توقف یا تداوم؟

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات تاریخ جنگ

تعداد نمایش: 381
چکیده

عنوان مقاله: سالک الابصار فی ممالک الامصار بزرگترین اثر جغرافیای تاریخی تألیف شده بوسیله مسلمانان

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات جغرافیای تاریخی

تعداد نمایش: 377
چکیده

عنوان مقاله: رنسانس پرسش بزرگ تاریخ جهانی

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 321
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ ترک های آسیای میانه

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات آسیای مرکزی

تعداد نمایش: 337
چکیده

عنوان مقاله: بلخ و تاریخ پرفراز و نشیب آن

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 290
چکیده

عنوان: سخن سردبیر: کاربرد تجربه ی شخصی در آموزش تاریخ

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی و فنون آموزش تاریخ

تعداد نمایش: 386
چکیده

عنوان مقاله: سخن سردبیر: آموزش تاریخ در خانه

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی و فنون آموزش تاریخ

تعداد نمایش: 394
چکیده

عنوان مقاله: روایتگری سنتی تاریخ در جامعه ایرانی وامکان بهره گیری از آن در آموزش تاریخ

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 316
چکیده

عنوان مقاله: نسبت تاریخ با حفظ کردن

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی و فنون آموزش تاریخ

تعداد نمایش: 338
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد پدیده های پیرامونی و آموزش تاریخ

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی و فنون آموزش تاریخ

تعداد نمایش: 329
چکیده

عنوان مقاله: آموزش تاریخ در نسبت میان زندگی فردی و سیر تاریخ بشری

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی و فنون آموزش تاریخ

تعداد نمایش: 293
چکیده

عنوان مقاله: پیدایش و گسترش خاطره شفاهی نوین و ملاحظات آموزشی آن

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 281
چکیده

عنوان مقاله: تأملی در تاریخ نگاری قرن بیست و یکم

حوزه (های) تخصصی: مباحث نظری

تعداد نمایش: 365
چکیده

عنوان: سخن سردبیر: آموزش تاریخ و علوم ریاضی

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی و فنون آموزش تاریخ

تعداد نمایش: 435
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ نگاری عصر ایلخانان

حوزه (های) تخصصی: فرهنگی

تعداد نمایش: 553
چکیده

عنوان مقاله: برآمدن دولت سامانیان از مرزداری ایرانی - اسلامی

حوزه (های) تخصصی: سیاسی

تعداد نمایش: 478
چکیده

عنوان مقاله: شورش سلجوقیان سلغری علیه مغولان و اندیشه او برای عبور از دریای پارس

حوزه (های) تخصصی: سیاسی

تعداد نمایش: 569
چکیده

عنوان مقاله: معضل تاریخ علم و طبقه بندی علوم برای علوم انسانی در نظام دانشگاهی ایران

حوزه (های) تخصصی: موانع پژوهشی

تعداد نمایش: 1203
چکیده

عنوان مقاله: تجارت دریایی ایران در دوره سلجوقی، سده های 5 و 6 هجری

(با تاکید بر نقش بندر «تیز»)

حوزه (های) تخصصی: اقتصادی

تعداد نمایش: 1391
چکیده

عنوان مقاله: مرتبه شاهزادگی فرزندان جوجی قسار و تلاش طغاتیمورخان برای مقام ایلخانی

حوزه (های) تخصصی: سیاسی

تعداد نمایش: 485
چکیده

عنوان مقاله: پرتغالی ها و اقتصاد دریایی ایران

حوزه (های) تخصصی: اقتصادی

تعداد نمایش: 563
چکیده

عنوان مقاله: مسیر تجاری بخارا و خیوه و اهمیت آن در تاریخ تمدن جهانی

حوزه (های) تخصصی: ایران اسلامی

تعداد نمایش: 488
چکیده

عنوان مقاله: پرتغالی ها و اقتصاد دریایی ایران

حوزه (های) تخصصی: روابط خارجی ایران

تعداد نمایش: 371
چکیده

عنوان مقاله: تاتارها در منابع متقدم عصر مغول ایران

حوزه (های) تخصصی: روابط خارجی ایران بعد از اسلام تا صفویه

تعداد نمایش: 358
چکیده

عنوان مقاله: آموزش رسمی تاریخ: ضرورت ها و تنگناها


تعداد نمایش: 338
چکیده

عنوان مقاله: دودمان های حماسی ایرانی

حوزه (های) تخصصی: ایران باستان

تعداد نمایش: 338
چکیده

عنوان مقاله: تخیل و تاریخ (درآمدی بر چگونگی به کارگیری قوه تخیل در آموزش تاریخ

حوزه (های) تخصصی: مباحث نظری

تعداد نمایش: 437
چکیده

عنوان مقاله: جدال معاصران بر سر تاریخ باستان

حوزه (های) تخصصی: ایران باستان

تعداد نمایش: 327
چکیده

عنوان مقاله: جدال معاصران بر سر تاریخ باستان

حوزه (های) تخصصی: فرهنگی

تعداد نمایش: 377
چکیده