غلامرضا خویی نژاد

حوزه (های) آثار:
روانشناسی
مدیریت

عنوان مقاله: رابطه سبکهای فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر

حوزه (های) تخصصی: دوره نوجوانی خانواده

تعداد نمایش: 1168
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر مهارتهای فراشناختی در کودکان کم توان ذهنی

حوزه (های) تخصصی: کودکان عقب مانده ذهنی فراشناخت

تعداد نمایش: 691
چکیده