عباس خورشیدی

حوزه (های) آثار:
مدیریت
روانشناسی

عنوان مقاله: ارائه الگوی مدیریت تعالی در صنعت سیمان با رویکرد سرمایه انسانی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 54
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه شهید ستاری از عملکرد دانشگاه در سال تحصیلی 92-91

حوزه (های) تخصصی: کارویژه های دانشگاه به مثابه یک نهاد مستقل و آسیب شناسی آن

تعداد نمایش: 371
چکیده

عنوان مقاله: عوامل و شاخص های مؤثّر در رهبری و مدیریت فرماندهان نیروی زمینی در آینده

حوزه (های) تخصصی: رهبری

تعداد نمایش: 330
چکیده

عنوان مقاله: رابطه اجرای صحیح قانون و نظم اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری

تعداد نمایش: 383
چکیده

عنوان مقاله: ارائه ی چارچوب نظری شاخص های عملکردی در آموزش عالی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت آموزشی سیاستگذاری ها در حوزه توسعه علوم و پژوهش و میزان اثر بخشی آنها

تعداد نمایش: 584
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موثر در پرورش خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی استان گیلان

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی مثبت گرا

تعداد نمایش: 1602
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی یران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 757
چکیده

عنوان مقاله: شیوه های کاربردی کردن خلاقیت در نظام آموزشی دانشگاه افسری نزاجا

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 496
چکیده

عنوان مقاله: عوامل مؤثر در پرورش خلاقیت دانشجویان دانشگاه امام علی (ع)

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 530
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت کیفی در مراکز آموزش عالی ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت آموزشی

تعداد نمایش: 734
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت کیفی در مراکز آموزش عالی ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت آموزشی

تعداد نمایش: 322
چکیده

عنوان مقاله: ارائه یک چارچوب نظری در خصوص تبیین شاخصهای عملکردی در نظام آموزش عالی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 522
چکیده