آذین خشنود شریعتی

حوزه (های) آثار:
هنر

عنوان مقاله: تئاتر تجربی

حوزه (های) تخصصی: تئاتر و نمایش

تعداد نمایش: 250
چکیده

عنوان مقاله: فضا در معماری سینما

حوزه (های) تخصصی: سینما معماری کاربردی

تعداد نمایش: 605
چکیده

عنوان مقاله: در دفاع از زیبایی

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 254
چکیده

عنوان مقاله: حفظ میراث نمایشی به منظور بقای میراث فرهنگی

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 329
چکیده

عنوان مقاله: نقاشی های دیواری در شاهنامه شاه طهماسبی (هاوتون)

حوزه (های) تخصصی: طراحی، نقاشی

تعداد نمایش: 335
چکیده