همایش های جدید>مدیریت >شماره
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از فناوری های بی سیم و موبایل

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: منطق فازی و هوش مصنوعی Supply chain management :SCM

تعداد نمایش: 313
چکیده

عنوان مقاله: استفاده از حافظه سازمانی جهت پالایش معماری سازمان

حوزه (های) تخصصی: منطق فازی و هوش مصنوعی

تعداد نمایش: 365
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ تامین کننده نقش کارآفرینی و یکپارچگی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار منابع انسانی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 1056
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل جامع ذی نفعان حلقه مفقوده تصمیم گیریهای استراتژیک در ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 378
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تعامل رویه بهبود فرآیند و مدل پ‍ایه مدیریت دانش

حوزه (های) تخصصی: منطق فازی و هوش مصنوعی

تعداد نمایش: 511
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه فناوری اطلاعات و کسب ارزش

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک منطق فازی و هوش مصنوعی

تعداد نمایش: 542
چکیده

عنوان مقاله: تدوین برنامه اجرایی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور با استفاده از الگوی برنامه ریزی استراتژیک

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک منطق فازی و هوش مصنوعی مدیریت انرژی

تعداد نمایش: 404
چکیده

عنوان مقاله: بررسی بکارگیری نگرش مبتنی بر منابع در تدوین استراتژی تکنولوژی فراملیتی

حوزه (های) تخصصی: تدوین استراتژی

تعداد نمایش: 675
چکیده

عنوان مقاله: ارائه مدلی به منظور افزایش موفقیت فرایند برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک منطق فازی و هوش مصنوعی

تعداد نمایش: 415
چکیده

عنوان مقاله: نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان

حوزه (های) تخصصی: منطق فازی و هوش مصنوعی مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 1350
چکیده

عنوان مقاله: استراتژی تصمیم گیری: کاربرد تکنیک های شبکه در استراتژی ارزیابی تامین کنندگان

حوزه (های) تخصصی: Supply chain management :SCM

تعداد نمایش: 579
چکیده

عنوان مقاله: برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دانش محور

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 912
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و دسته بندی عوامل موثر در اجرای استراتژی (بر اساس چارچوب اسکات و تئوری SRP)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: اجرای استراتژی

تعداد نمایش: 1156
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت مصرف انرژی در کوره های سوخت فسیلی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت حمل و نقل

تعداد نمایش: 524
چکیده

عنوان مقاله: تدوین چارچوبی برای برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در سطح ملی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک منطق فازی و هوش مصنوعی

تعداد نمایش: 467
چکیده

عنوان مقاله: جوهره ی مدیریت در بخش دولتی: همسازی عقلانیت و استراتژی در اجرای سیاستهای دولت

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مالیه عمومی و خط مشی دولت

تعداد نمایش: 453
چکیده

عنوان مقاله: برنامه های راهبردی طراحی و استقرار مدیریت دانش

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: منطق فازی و هوش مصنوعی

تعداد نمایش: 643
چکیده

عنوان مقاله: الگوی تلفیقی برنامه ریزی و مدیریت استراژیک منابع انسانی در سازمانهای تولیدی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 621
چکیده

عنوان مقاله: تدوین استراتژی تکنولوژی در بنگاه های کوچک و متوسط با استفاده از روش AHP

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: تدوین استراتژی

تعداد نمایش: 767
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک ، ابزاری کارآمد برای افزایش رقابت پذیری بنگاههای کوچک و متوسط کشور

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک مدیریت کسب و کارهای کوچک

تعداد نمایش: 664
چکیده

عنوان مقاله: برنامه ریزی راهبردی در آستان قدس رضوی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 542
چکیده

عنوان مقاله: نقش فرهنگ در انتخاب مدل استراتژی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 714
چکیده

عنوان مقاله: تحول برنامه ریزی در سامانه های مدیریت شهری غرب مازندران موردی کاوی: منطقه کلاردشت

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی شهری

تعداد نمایش: 329
چکیده

عنوان مقاله: ارائه نتایج برنامه ریزی استراتژیک بر اساس کارت امتیازی متوازن در شرکت لوله سازی اهواز

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 690
چکیده

عنوان مقاله: ارتباط عملی و نظری مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن در سازمان های غیر انتفاعی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 298
چکیده