مصطفی خرم دل

حوزه (های) آثار:
اسلامی

عنوان مقاله: معرفی ترجمه تفسیر نور

حوزه (های) تخصصی: ترجمه های فارسی

تعداد نمایش: 202
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی گذرا به اعجاز علمی قرآن

حوزه (های) تخصصی: نبی کیست، وحی چیست اعجاز قرآن

تعداد نمایش: 349
چکیده