حنان عموزاد مهدیرجی

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: طراحی مدل همکاری برای زنجیره های تأمین سه سطحی نامحدود: رویکرد تئوری بازی های همکارانه

حوزه (های) تخصصی: سیستم های خرید ؛ انبارداری و توزیع

تعداد نمایش: 964
چکیده

عنوان مقاله: ائتلاف یا استقلال؟ تعیین تصمیم مناسب برای سطوح مختلف زنجیر ه های تأمین سه سطحی

حوزه (های) تخصصی: Supply chain management :SCM

تعداد نمایش: 336
چکیده

عنوان مقاله: تعیین نقطه سفارش مجدد برای خرید کالا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های بازرگانی

حوزه (های) تخصصی: الگوهای کمی در تصمیم گیری توسعه محصول

تعداد نمایش: 596
چکیده