حنان عموزاد مهدیرجی

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: تعیین نقطه سفارش مجدد برای خرید کالا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های بازرگانی

حوزه (های) تخصصی: الگوهای کمی در تصمیم گیری توسعه محصول

تعداد نمایش: 82
چکیده