علیرضا پورباقریان

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: رابطه رویکردهای تامین مالی با بازده آتی سهام

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اوراق بهادار تأمین مالی

تعداد نمایش: 526
چکیده