محمد خاقانی اصفهانی

حوزه (های) آثار:
ادبیات
اسلامی

عنوان مقاله: بررسی و نقد فی البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة؛ آفاق جدیدة

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی کتاب(review)

تعداد نمایش: 48
چکیده

عنوان مقاله: «تأکید مجاز» و پیوند آن با «ابهام متن»

حوزه (های) تخصصی: بیان

تعداد نمایش: 58
چکیده

عنوان مقاله: تراسل الحواسّ فی ضوء القرآن الکریم، وظائف، وجمالیّات

حوزه (های) تخصصی: علوم قرآنی

تعداد نمایش: 40
چکیده

عنوان مقاله: توظیف إستراتیجیه تألیف الأشتات فی تدریس البلاغه العربیه

حوزه (های) تخصصی: بیان

تعداد نمایش: 46
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل تطبیقی کاربست رئالیسم جادویی در دو رمان «حارس المدینة الضائعة» و «کولی کنار آتش»

حوزه (های) تخصصی: تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات عرب رئالیسم جادویی

تعداد نمایش: 121
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی رمان «جای خای سلوچ» محمود دولت آبادی و «داستان های کوتاه» مارون عبود از دیدگاه ادبیات اقلیمی

حوزه (های) تخصصی: ادبیات اقلیمی و روستایی تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات عرب

تعداد نمایش: 119
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی بادة عرفانی در شعر حافظ و ابن فارض

حوزه (های) تخصصی: تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات عرب

تعداد نمایش: 59
چکیده

عنوان مقاله: نقش هنجارگریزی واژگانی در کشف لایه های معنایی قرآن کریم

حوزه (های) تخصصی: رابطه تفسیر و تأویل با علوم دیگر

تعداد نمایش: 206
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل بلاغی لأسلوب العقّاد فی خطاب کتاب «ساره»

حوزه (های) تخصصی: بیان

تعداد نمایش: 135
چکیده

عنوان مقاله: مبادئ تعلیم العربیه: الإسهامات الممکنه للمقاربات الحدیثه

حوزه (های) تخصصی: ادبیات

تعداد نمایش: 86
چکیده

عنوان مقاله: التّراث الدّینی فی شعر سمیح القاسم شاعر المقاومه الفلسطینیه

حوزه (های) تخصصی: شعر

تعداد نمایش: 106
چکیده

عنوان مقاله: جستاری درباره ی دو واژه ی سکولاریسم و لائیسیته و برابر نهادهای فارسی و عربی این دو

حوزه (های) تخصصی: ترجمه شناسی علوم سیاسی

تعداد نمایش: 448
چکیده