سید علی حیدری

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با متغیرهای مالی در سیستم بانکی ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 2557
چکیده