کامبیز کرانی

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین افزایش سود همراه با افزایش درآمد با کیفیت سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی – حسابداری

تعداد نمایش: 305
چکیده