مهدی اکبرزاده

حوزه (های) آثار:
زنان
روانشناسی

عنوان مقاله: بررسی نقش ویژگی های شخصیت مادر، تعارض زناشویی مادر، سبک حل تعارض مادر و سبک حل تعارض دختر در پیش بینی تعارض مادر- دختر

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی جسمی و روانی بهداشت جسمی و جنسی روانشناسی زنان

تعداد نمایش: 51
چکیده

عنوان مقاله: ساختار رغبت های شغلی پایه در دانش آموزان دبیرستانی تربت حیدریه

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سازمانی و صنعتی

تعداد نمایش: 236
چکیده