محمدجواد کمالی

حوزه (های) آثار:
زبان شناسی
ادبیات

عنوان مقاله: تحلیل خطاهای زبان آموزان ایرانی در استفاده از حروف اضافۀ فرانسه

حوزه (های) تخصصی: آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 147
چکیده

عنوان مقاله: بررسی افعال دو وجهی در زبان فرانسه


تعداد نمایش: 629
چکیده