حسین سرتیپی

حوزه (های) آثار:
سیاسی

عنوان مقاله: استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تاسیس سازمان های بین المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات

حوزه (های) تخصصی: حقوق سازمانهای بین المللی سازمان های بین المللی

تعداد نمایش: 318
چکیده