حسین سرتیپی

حوزه (های) آثار:
حقوق
سیاسی

عنوان مقاله: شیوه های حقوقی بین المللی همکاری در انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای

حوزه (های) تخصصی: علوم سیاسی

تعداد نمایش: 179
چکیده

عنوان مقاله: استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تاسیس سازمان های بین المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات

حوزه (های) تخصصی: حقوق سازمانهای بین المللی سازمان های بین المللی

تعداد نمایش: 641
چکیده