اسرافیل شفیع زاده

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: به ژرف اندیشی برسیم

حوزه (های) تخصصی: مدیریت جهانگردی

تعداد نمایش: 246
چکیده