لیلا چمن خواه زرندی

حوزه (های) آثار:
تاریخ
سیاسی
حقوق
اسلامی

عنوان مقاله: سیاست های دولت پهلوی در قبال بهاییت (1357 – 1332)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم

تعداد نمایش: 602
چکیده

عنوان مقاله: تصمیم عراق برای آغاز جنگ در سالهای 1980 و 1990

حوزه (های) تخصصی: منطقه خاورمیانه

تعداد نمایش: 300
چکیده

عنوان مقاله: عشق الهی در فلسفه اسلامی

حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در اسلام

تعداد نمایش: 341
چکیده

عنوان مقاله: دموکراسی غیر واقعی، صلح غیر واقعی، تنظیم مجدد سیاست در اسراییل

حوزه (های) تخصصی: منطقه خاورمیانه

تعداد نمایش: 258
چکیده

عنوان مقاله: فمینیسم در فلسطین


تعداد نمایش: 264
چکیده