غزاله نبوی

حوزه (های) آثار:
اقتصاد

عنوان مقاله: تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت زیست محیطی

حوزه (های) تخصصی: تجارت و محیط زیست

تعداد نمایش: 852
چکیده