محمدرضا جلایی پور

حوزه (های) آثار:
سیاسی
فلسفه
اسلامی
علوم اجتماعی

عنوان: موج سوم: گزارشی از فعالیت های"" پویش (کمپین) دعوت از خاتمی

حوزه (های) تخصصی: سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی ایران

تعداد نمایش: 427
چکیده

عنوان: نوگرایی مسیحی منجر به افول دین در غرب شده است

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی دین

تعداد نمایش: 353
چکیده

عنوان مقاله: مدرنیته و جایگاه دین در آن

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 380
چکیده

عنوان: دین و مدرنیته

حوزه (های) تخصصی: اندیشه های فلسفی در ایران معاصر جامعه شناسی دین

تعداد نمایش: 443
چکیده

عنوان: نظریه اجتماعی و جامعه شناختی نوین

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 918
چکیده

عنوان: نظریه اجتماعی و جامعه شناختی نوین

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 714
چکیده

عنوان: فضیلت جامعه شناسی فرهنگی بر مطالعات فرهنگی

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی مطالعات فرهنگی جامعه شناسی دین

تعداد نمایش: 857
چکیده

عنوان: گزارش: گزارشی از نشست ارباب اقتصاد، سیاست و ارتباطات در ""مجمع اقتصادی جهان"" داوس - 2007

حوزه (های) تخصصی: دوره جدید (1991تا کنون)

تعداد نمایش: 299
چکیده

عنوان: تأملات ایرانی: استثنای انقلاب قاعده اصلاحات

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی ایران

تعداد نمایش: 755
چکیده

عنوان: دموکراسی، جهانی شدن و ایران

حوزه (های) تخصصی: سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران جهانی شدن

تعداد نمایش: 449
چکیده

عنوان مقاله: چرا مدافعان زنان از فمینیست نامیدن خود بیم دارند؟

حوزه (های) تخصصی: زنان

تعداد نمایش: 307
چکیده

عنوان مقاله: چشم انداز خانواده

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن بیستم به بعد

تعداد نمایش: 660
چکیده