محمدابراهیم جعفری

حوزه (های) آثار:
هنر
تاریخ

عنوان مقاله: امپرسیونیسم و امپرسیونیست ها

حوزه (های) تخصصی: سبک ها

تعداد نمایش: 410
چکیده

عنوان مقاله: به یاد هانیبال الخاص: همین قدر هنر می کنم که در خودم غرق باشم

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 278
چکیده