فرید جواهرزاده

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: سنجش آثار اقتصادی گردشگری

حوزه (های) تخصصی: مدیریت جهانگردی

تعداد نمایش: 229
چکیده