علی تسلیمی

حوزه (های) آثار:
ادبیات

عنوان مقاله: زاویه دید در سه داستان کوتاه از «بیژن نجدی»

حوزه (های) تخصصی: عناصر داستان

تعداد نمایش: 140
چکیده

عنوان مقاله: خوانش شعر «مرگ ناصری» از منظر آرای لکان

حوزه (های) تخصصی: نقد روانشناختی

تعداد نمایش: 89
چکیده

عنوان مقاله: بازتاب رئالیسم وهمی در رمان شهری که زیر درختان سدر مرد

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی سایر مکاتب

تعداد نمایش: 115
چکیده

عنوان مقاله: «اقلیت شدن» در بوف کور

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 130
چکیده

عنوان مقاله: مکتب های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه هایی از آثار هدایت

حوزه (های) تخصصی: مکتب های ادبی

تعداد نمایش: 157
چکیده

عنوان مقاله: بینش اساطیری در آثار منیرو روانی پور

حوزه (های) تخصصی: نقد اسطوره ای

تعداد نمایش: 270
چکیده

عنوان مقاله: بررسی کانون روایت و رابطة آن با جریان سیال ذهن در رُمان دل دلدادگی

حوزه (های) تخصصی: روایت شناسی

تعداد نمایش: 190
چکیده

عنوان مقاله: فاصله گذاری در بوف کور


تعداد نمایش: 381
چکیده

عنوان مقاله: پست مدرنیسم از نظریه تا داستان

حوزه (های) تخصصی: نظریه های ادبی پست مدرنیسم

تعداد نمایش: 566
چکیده

عنوان مقاله: قرائتی از شعر کهن فارسی براساس چند گزاره بنیادی ویتکنشتاین

حوزه (های) تخصصی: ادبیات

تعداد نمایش: 361
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی اسطوره شناختی به داستان ضحاک و فریدون بر مبنای تحلیل عناصر ساختاری آن

حوزه (های) تخصصی: اسطوره شناسی رویکردهای نقد ادبی

تعداد نمایش: 952
چکیده

عنوان مقاله: ویس و رامین و ریشه شناسی کهن

حوزه (های) تخصصی: زبان شناسی

تعداد نمایش: 446
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی علوم اجتماعی نقد ساختارگرا

تعداد نمایش: 1805
چکیده

عنوان مقاله: مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران

حوزه (های) تخصصی: ادبیات تطبیقی

تعداد نمایش: 556
چکیده

عنوان مقاله: کاربست رویکرد پسامدرن در داستان

حوزه (های) تخصصی: جریان ها و مکتب های ادبی

تعداد نمایش: 605
چکیده