مجلات>روانشناسی و علوم تربیتی>آموزه>1383 >شماره 23
فصلنامه آموزه 1383 شماره 23
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: معرفی کتاب

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: روانشناسی مثبت گرا روانشناسی سازمانی و صنعتی

تعداد نمایش: 268
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تنوع و شیوع علائم اختلال های شخصیتی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان سال 81-80

حوزه (های) تخصصی: دوره نوجوانی اختلالات شخصیت

تعداد نمایش: 377
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و ارزیابی نقش شوراهای دانش آموزی بر مشارکت دانش آموزان در امور مدارس

حوزه (های) تخصصی: مدرسه آموزش و پرورش

تعداد نمایش: 600
چکیده

عنوان مقاله: هنجاریابی آزمون ریون رنگی کودکان 5 تا 10 ساله در استان اصفهان

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای هوش و استعداد

تعداد نمایش: 3242
چکیده

عنوان مقاله: معلمان و چشم انداز آموزش و پرورش در 20 سال آینده

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آموزش و پرورش

تعداد نمایش: 289
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ویژگی های آموزش و پرورش کارآمد

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: طراحی فضاهای آموزشی مدیریت آموزشی تکنولوژی آموزشی

تعداد نمایش: 391
چکیده

عنوان مقاله: آموزش و پرورش کارآمد و ویژگی های آن

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: طراحی فضاهای آموزشی تکنولوژی آموزشی

تعداد نمایش: 907
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ آموزش و پرورش رسمی شهرستان کاشان

حوزه (های) تخصصی: طراحی پیامهای آموزشی

تعداد نمایش: 370
چکیده