مجلات>روانشناسی و علوم تربیتی>آموزه>1383 >شماره 22
فصلنامه آموزه 1383 شماره 22
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: چشم اندازهای بیست ساله ی آموزش و پرورش استان

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آموزش و پرورش

تعداد نمایش: 323
چکیده

عنوان مقاله: نقش ناتوانی های ویژه ی یادگیری در بزه دیدگی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: دوره نوجوانی ناتوانان یادگیری

تعداد نمایش: 295
چکیده

عنوان مقاله: رویکرد جهانی به تعلیم و تربیت : روش های آموزشی جدید

حوزه (های) تخصصی: آراء تربیتی مکاتب فلسفی آموزش و پرورش روشها و فنون تدریس

تعداد نمایش: 313
چکیده

عنوان مقاله: فرصت ها و تهدیدهای شغل معلمی در ارتباط با اقتضائات فرهنگی قرن 21

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مشاوره شغلی

تعداد نمایش: 700
چکیده

عنوان مقاله: ذهنیت سرشار ، هویت بیمار ، دورنمایی از ویژگیهای معلم در قرن 21

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مشاوره شغلی مناسبات انسانی در محیط آموزش و پرورش

تعداد نمایش: 281
چکیده

عنوان مقاله: نگرش ، ویژگی ها و اجزای آن

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: وضع رفتار و عقاید

تعداد نمایش: 408
چکیده