مریم تدین

حوزه (های) آثار:
هنر
روانشناسی

عنوان مقاله: سنجش تناسبات رنگی در قالی ایرانی (مطالعة موردی : قالی صفوی)

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام صفویه

تعداد نمایش: 432
چکیده