شهاب سیاوش

حوزه (های) آثار:
هنر

عنوان مقاله: به فونت لب بگویید منو ندارد

حوزه (های) تخصصی: گرافیک و چاپ

تعداد نمایش: 248
چکیده

عنوان مقاله: از ایده تا اجرا در آثار طراحان گرافیک ایران

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 375
چکیده

عنوان مقاله: فوت و فن های اجرای یک پوستر

حوزه (های) تخصصی: گرافیک و چاپ

تعداد نمایش: 371
چکیده

عنوان مقاله: طراحی فونت به روایت دو طراح

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 447
چکیده

عنوان مقاله: آقا داماد خوش آمدی

حوزه (های) تخصصی: گرافیک و چاپ

تعداد نمایش: 320
چکیده

عنوان مقاله: اندر فواید اپن تایپ یا ...

حوزه (های) تخصصی: گرافیک و چاپ

تعداد نمایش: 240
چکیده