شهاب سیاوش

حوزه (های) آثار:
هنر

عنوان مقاله: به فونت لب بگویید منو ندارد

حوزه (های) تخصصی: گرافیک و چاپ

تعداد نمایش: 207
چکیده

عنوان مقاله: از ایده تا اجرا در آثار طراحان گرافیک ایران

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 322
چکیده

عنوان مقاله: فوت و فن های اجرای یک پوستر

حوزه (های) تخصصی: گرافیک و چاپ

تعداد نمایش: 315
چکیده

عنوان مقاله: طراحی فونت به روایت دو طراح

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 398
چکیده

عنوان مقاله: آقا داماد خوش آمدی

حوزه (های) تخصصی: گرافیک و چاپ

تعداد نمایش: 239
چکیده

عنوان مقاله: اندر فواید اپن تایپ یا ...

حوزه (های) تخصصی: گرافیک و چاپ

تعداد نمایش: 200
چکیده