شهاب سیاوش

حوزه (های) آثار:
هنر

عنوان مقاله: به فونت لب بگویید منو ندارد

حوزه (های) تخصصی: گرافیک و چاپ

تعداد نمایش: 273
چکیده

عنوان مقاله: از ایده تا اجرا در آثار طراحان گرافیک ایران

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 408
چکیده

عنوان مقاله: فوت و فن های اجرای یک پوستر

حوزه (های) تخصصی: گرافیک و چاپ

تعداد نمایش: 400
چکیده

عنوان مقاله: طراحی فونت به روایت دو طراح

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 475
چکیده

عنوان مقاله: آقا داماد خوش آمدی

حوزه (های) تخصصی: گرافیک و چاپ

تعداد نمایش: 351
چکیده

عنوان مقاله: اندر فواید اپن تایپ یا ...

حوزه (های) تخصصی: گرافیک و چاپ

تعداد نمایش: 268
چکیده