هوشنگ رهنما

حوزه (های) آثار:
ادبیات
اسلامی

عنوان مقاله: سهم سعدی در تکوین شعر غنایی فارسی

حوزه (های) تخصصی: ادبیات غنایی سعدی پژوهی

تعداد نمایش: 374
چکیده

عنوان مقاله: در باب گلستان

حوزه (های) تخصصی: زبان و ادبیات فارسی در خارج از مرزها سعدی پژوهی تطبیق زبان و ادبیات فارسی و ادبیات غرب

تعداد نمایش: 298
چکیده

عنوان مقاله: تلاش مغرب زمین در راه شناخت فرهنگ ایرانی-2 آنکتیل دوپرون

حوزه (های) تخصصی: خاورشناسی و ایرانشناسی

تعداد نمایش: 354
چکیده

عنوان مقاله: افسانه باران

حوزه (های) تخصصی: اسطوره شناسی زرتشتی گری

تعداد نمایش: 354
چکیده

عنوان مقاله: به تاجیکان

حوزه (های) تخصصی: افغانستان و تاجیکستان

تعداد نمایش: 272
چکیده

عنوان: کارنامه یک مترجم: فریدون بدره ای

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و ادبا ترجمه

تعداد نمایش: 461
چکیده

عنوان مقاله: مرور: وضعیت اقلیت های دینی در جوامع اسلامی

حوزه (های) تخصصی: ادیان دیگر

تعداد نمایش: 323
چکیده

عنوان مقاله: عصر گفت و گوی جهانی

حوزه (های) تخصصی: ادیان دیگر

تعداد نمایش: 284
چکیده

عنوان مقاله: چند واژه ایرانی (سیاق - بایرام - خرورا)

حوزه (های) تخصصی: ساخت واژه (صرف)/ واژگان شناسی نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 391
چکیده