مری بویس

حوزه (های) آثار:
هنر
تاریخ
زبان شناسی
سیاسی
اسلامی
ادبیات
روانشناسی

عنوان مقاله: آرامگاهی برای کاساندان

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 141
چکیده

عنوان مقاله: بانو و دبیر تاملی بیش تر بر آناهیت و تیر

حوزه (های) تخصصی: ادیان دیگر زرتشتی گری

تعداد نمایش: 136
چکیده

عنوان مقاله: نکاتی چند درباره ی ایزد دهما آفریتی

حوزه (های) تخصصی: ادیان دیگر

تعداد نمایش: 152
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی دوباره به دو اصطلاح پهلوی: «پادیاب» و «نیرنگ»

حوزه (های) تخصصی: واج شناسی معنی شناسی

تعداد نمایش: 315
چکیده

عنوان مقاله: مانکجی لیمجی هاتریا در ایران

حوزه (های) تخصصی: زرتشتی گری

تعداد نمایش: 158
چکیده

عنوان مقاله: دستنوشته های مانوی

حوزه (های) تخصصی: مانویت

تعداد نمایش: 205
چکیده

عنوان مقاله: والتر برونو هنینگ

حوزه (های) تخصصی: آثار و آرای تاریخ پژوهان و باستان شناسان جهان

تعداد نمایش: 217
چکیده

عنوان مقاله: تتبعات علمی در باب تربیت

حوزه (های) تخصصی: عوامل اجتماعی، فرهنگی موثر در شخصیت

تعداد نمایش: 204
چکیده

عنوان مقاله: درباره مبدأ گاهشماری ساسانیان

حوزه (های) تخصصی: هیات

تعداد نمایش: 164
چکیده

عنوان کتاب: جنگ داخلی لبنان

حوزه (های) تخصصی: خاورمیانه

تعداد نمایش: 179
چکیده

عنوان مقاله: اوستا و مردمان اوستایی

حوزه (های) تخصصی: ادیان دیگر

تعداد نمایش: 235
چکیده

عنوان مقاله: بی بی شهربانو و بانوی پارس

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران باستان

تعداد نمایش: 314
چکیده

عنوان مقاله: بی بی شهربانو و بانو پارس

حوزه (های) تخصصی: تاریخ فرهنگ و تمدن

تعداد نمایش: 189
چکیده