یونس بادآورنهندی

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری

حوزه (های) تخصصی: سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 85
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 299
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارشهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: بازده سهام

تعداد نمایش: 476
چکیده